Poslanie školy

POSLANIE ŠKOLY

Napĺňanie cieľov nového školského vzdelávacieho programu - Ateliér nášho života spolu s cieľmi rozširujúceho programu emociálneho rozvoja - Ateliér srdiečok, ktorých hlavným mottom sú slová Jamesa Dobsona:

„ Rozhodúcim kľúčom v kompletnej výchove je schopnosť pozerať sa na svet očami dieťaťa, vidieť a cítiť to, čo vidí a cíti ono.
Keď je osamelé, potrebuje našu spoločnosť.
Keď je neposlušné, potrebuje našu pomoc, aby sa naučilo ovládať hnutie svojej mysle.
Keď má strach, potrebuje bezpečie nášho objatia.
Keď je zvedavé, potrebuje naše trpezlivé vysvetlenie.
Keď je šťastné, potrebuje sa so svojou radosťou podeliť s tými, ktorých miluje.
Vychovávať zdravé deti je z tohto pohľadu vysoko zložitým umením, ktoré od človeka vyžaduje hlbokú múdrosť, trpezlivosť, obetavosť a lásku."

HODNOTY ŠKOLY

Aby škola mohla plniť svoje poslanie, smerovať k vízii, musí uznávať a riadiť sa vo svojej práci nasledovnými hodnotami:

  • dieťa je jedinečná, plnohodnotná, sebarealizujúca osobnosť
  • empatia, akceptácia, kongruencia - humanistické príncípy
  • rovnosť šancí- rôznorodosť prístupov
  • sloboda- zodpovednosť
  • asertivita a prosociálnosť
  • reflexia a sebareflexia
  • pozitívna klíma školy

     

VÍZIA ŠKOLY

Budeme školou, ktorá umožní dieťaťu prežívať lásku a radosť, úspech a hrdosť a tak mu ukážeme, že v živote je potrebné spájať srdce a myseľ.