Atelier nášho života   

Školský vzdelávací program Ateliér nášho života

Strategický cieľ:

kognitívna oblasť

 • Celostne a harmonicky rozvíjať osobnosť dieťaťa pri rešpektovaní jeho individuality a rozvíjaní potencionalít s orientáciou na sebarozvoj 
 • Podporovať, dopĺňať a obohacovať rodinnú výchovu
 • Pripraviť dieťa na bezproblémový vstup do základnej školy

Rozpracovanie strategického cieľa do špecifických cieľov:

 • Rozvíjať kognitívne spôsobilosti, mentálne návyky a predmatematické myslenie.
 • Utvárať a rozvíjať správne jazykové a rečové spôsobilosti.
 • Utvárať návyky bezpečnosti a ochrany zdravia.
 • Utvárať a rozvíjať environmentálne myslenie.
 • Rozvíjať kognitívnu tvorivosť

sociálno-emocionálna oblasť

 • Utvárať a rozvíjať kultúrne a prosociálne správanie.
 • Utvárať elementárne základy emocionálnych spôsobilostí.
 • Rozvíjať rečovú zdatnosť a komunikačné spôsobilosti.
 • Rozvíjať hudobné, hudobno-dramatické, výtvarné, literárne a literárno-dramatické spôsobilosti.
 • Rozvíjať estetickú a verbálnu tvorivosť.

perceptuálno-motorická oblasť

 • Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku.
 • Utvárať elementárne základy telesnej kultúry.
 • Rozvíjať vizuomotoriku a grafomotoriku.
 • Utvárať hygienické, zdravotné, pracovné, technické a elementárne ochranárske spôsobilosti.
 • Rozvíjať technickú tvorivosť