poplatky

Stravné 1,29 eur/ deň

- č.ú.: 0330375032/5600 Prima banka Slovensko

- IBAN SK04 5600 0000 0003 3037 5032

- termín platby: vopred do 30.- 31. v mesiaci

- poznámka pre prijímateľa : meno, priezvisko dieťaťa, nie rodiča - priezvisko sa nemusí vždy zhodovať 

- všeobecné záväzné nariadenie  č.10/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk.zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zilina :

vzn 10 2017.pdf (2463834)

 

Školné

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole je daný Všeobecne záväzným nariadením Mesta Žilina č. 12/ 2011.

Zákonný zástupca ho uhrádza mesačne sumou 17,00 eur.

- č.ú.: 0330371031/5600 Prima banka Slovensko

- IBAN SK70 5600 0000 0003 3037 1031

- variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa

- termín platby: príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

- poznámka pre prijímateľa meno,priezvisko dieťaťa, nie rodiča- priezvisko sa nemusí vždy zhodovať

 

Príspevok sa neuhrádza,ak sú splnené podmienky:

- dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

- zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a poberateľom príspevku k dávke v hmotnej núdzi,

- dieťa je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza ak:

- má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

- dieťa nenavštívilo materskú školu v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi : v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.