Čo dieťa získa v MŠ   

                                                   Čo získa 3-4 ročné dieťa v MŠ

- v prvom roku dochádzky sa dieťa hlavne adaptuje na novú situáciu

 

Psychomotorická oblasť

- dieťa si zvykne na previdelný rytmus činností,

- vytvirí si postoj k deťom aj dospelým,

- naučí sa zdržanlivosti pri plnrní svojich  prianí,

- bude dostávať kladnú spätnú väzbu: bude prijímané, chválené povzbudzované...

Sociálna oblasť

- nadviaže kontakty aj mimo rodinu;  s rovesníkmi, s inými ľuďmi,

- začlení sa do skupiny, naučí sa  presadzovať  aj svoje potreby,

- bude sa zapájať do kolektívnych činností,

- naučí sa prijať prirodzenú autoritu učiteľky,

 

Pohybová oblasť, motorika, sebaobslužné činnosti

- stretne sa s bohatou ponukou pohybových aktivít,

- osvojí si návyk denného cvičenia  a  vychádzok,

- rozvinú sa manipulačné zručnosti.

      - získa samostatnosť a zručnosť v sebaobsluhe
Estetická oblasť

- dieťa bude pozitívne ovplyvnené podnetným prostredím MŠ,

- získa kontakt s výtvarnými, literárnymi, hudobnými a tiež

  divadelnými prvkami,

- samo bude skúšať a experimentovať s materiálmi

Poznávacia oblasť, kominikácia

- zorientuje sa v novom prostredí a začne prijímať podnety pre

   rozumový rozvoj,

- spozná postoje a činnosti ľudí mimo vlastnej rodiny,

- bude vnímať a napodobňovať kvalitný rečový vzor učiteľky,

- naučí sa hrať námetové hry; na mamičku, kuchárku, lekára...

 

 

                                                   Čo získa 4-5 ročné dieťa v MŠ

- v druhom roku dochádzy si dieťaťa buduje svoje pozície v kolektíve

 

Psychomotorická oblasť

- dieťa je vyrovnané, odlúčenie od rodičov zvláda,

- v prostredí MŠ sa dieťa cíti bezpečne,

- rado prežíva úspech, je schopné prijímať zmeny,

- uvedomuje si vlastnú osobu a vníma vlastné emócie a city,

- učí sa dokončiť činnosť,

Sociálna oblasť

- učí sa presadiť svoje záujmy, ale sa aj podriadiť,

- učí sa spolupracovať pri kolektívnej hre, preberá rôzne role,

- prijíma okrem učiteľky aj ďalšie dospelé autority,

- pozná pravidlá spoločné pre skupinu,

- aktívne komunikuje s okolím,

Pohybová oblasť, motorika,sebaobslužné činnosti

 

- vníma svoje telo,

- osvojuje si správny postoj, chôdzu, sedenie,

- zvyšuje sa jeho fyzická záťaž, učí sa relaxácii,

- rozširuje sa zásoba pohybových hier,

- zdokonaľuje sa súlad pohybov, jemná motorika ruky,

- výrazne sa rozvíja samostatnosť, rado pomáha, upratuje,

 

Estetická oblasť

- zdokonaľuje sa vo výtvarných, pracovných zručnostiach, upevňuje  

  si správne návyky,

- experimentuje s rôznymi materiálmi,

- učí sa hodnotiť seba i druhých,

- rozvíja si zrakové, sluchové, hmatové... vnímanie,

- aktívne sa zapája sa do osláv, tradícií v MŠ,

Poznávacia oblasť, komunikácia

- zvyšuje sa kvalita vlastného rečového vyjadrovania,

- rozširuje sa okruh záujmov, uplatňuje vlastné skúsenosti, nápady,

- hrá sa manipulačné, stolové a námetové hry,

- zvyšuje sa aktivita, záujem o činnosť, dĺžka a intenzita 

  sústredenia, vôľa dokončiť činnosť,

- uvedomuje si bezpečnosť – nebezpečnosť svojho konania,

 

 

                                                  Čo získa 5-6 ročné dieťa v MŠ

V treťom roku dochádzky si dieťa rozvíja schopnosti pre ďalšie vzdelávanie v ZŠ

 

Psychomotorická oblasť

- dieťa pomenuje svoje emócie a city, rozvíja sa sebauvedomenie,

- rozvíja sa sebakontrola, sebaovládanie,

- je zvedavé, vnútorne motivované k poznávaniu, chce uspieť,

- má zvnútornené, osvojené morálne normy, ktoré dodržuje,

       - prijíma rôzne možnosti riešenia problému,
Sociálna oblasť

- vybuduje si priateľské vzťahy, schopnosť súcitu, spolupráce,

- naučí sa riešiť konflikt, dospieť k dohovoru, rešpektovať pravidlá,

- aktívne komunikuje, kladie otázky, požiada o pomoc,

- rozumie vtipu, uplatňuje humor v hrách a aktivitách,

Pohybová oblasť, motorika, sebaobslužné činnosti

- pochopí pojem zdravia v širších súvislostiach,

- voľným pohybom, turistikou si zvýši fyzickú zdatnosť,

- upevní si správne držanie tela v rôznych polohách,

- správne cvičí zdravotné cviky, ovláda niektoré gymnastické prvky,

   základy atletických činností,

- cielene rozvíja jemnú motoriku ruky, grafomotoriku,

- je samostatné vo všetkých sebaobslužných činnostiach,

Estetická oblasť

- esteticky vníma vnútorné prostredie triedy i prírodné prostredie,

- ovláda techniku manipulácie s náčiním i materiálom; správne drží 

  ceruzku, nožnice, skladá papier, lepí ...

- vyjadruje hudbu prirodzeným, detským, kultivovaným spôsobom,

- k výtvarnému vyjadreniu využíva rôzne materiály, techniky,

- učí sa dodržať pracovný postup,

- rozvíja si fantáziu a tvorivosť,

Poznávacia oblasť, konunikácia

- rozširuje si poznatky, ktoré sú čoraz hlbšie a trvalejšie,

- je schopné aplikovať poznatky v živote,

- má bohatú slovnú zásobu, čistú výslovnosť, gramatický cit v reči,

- spresňuje si priestorové predstavy, technické zručnosti,

- orientuje sa v číselnom rade, sčituje, odpočituje, rieši labyrinty,

- orientuje sa v pláne, nákrese, rozlišuje tvary, skladá puzzle,

Špecifické schopnosti potrebné pre školskú ôspešnosť

- rastie vnútorná chuť a túžba po vzdelaní,

- prejavuje snahu dokončiť prácu, reaguje na pokyn,

- vie sa opýtať na nejasnosti, komunikuje s učiteľkou,

- je poriadkumilovné, samostatné,

- orientuje sa v čase,

- spolupracuje,

- vie hľadať, ale aj prijať a rešpektovať iné riešenia,

- má zdravé sebavedomie, vie ohodnotiť svoju prácu, prijať kritiku,

- je sústredené, pozorné, ma rozvinutú úmyselnú pamäť,

- chápe význam učenia sa a význam práce,