Informácie pre rodičov

Zápis a prijímanie detí do MŠ

                                          Materská škola  Suvorovova 2797/20  Žilina

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriaďovateľom Mesto Žilina v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov oznamuje, že  zápis detí do materskej  školy na  školský rok 2018/2019  sa  uskutoční od 30.04. - 04.05.2018

 

 

Kritéria pre prijatie dieťaťa do MŠ

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti, ktoré dosiahli vek 3 roky
 • deti osamelých zákonných zástupcov
 • deti s trvalým bydliskom v meste Žilina
 • prednostne deti s lokalizáciou sídliska – obvod
 • deti, ktorých súrodenci už navštevujú

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ si rodičia osobne vyzdvihnú u riad. MŠ od 28.5. - 01.06.2018

Oznam - Prijímanie žiadostí.doc (32256)

Vzhľadom k tomu, že evidujeme zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské školy, do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa prednostne prijímajú deti, ktoré:

 • dovŕšili piaty rok veku
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti osamelých zákonných zástupcov,
 • deti s trvalým bydliskom v meste Žilina.

Každá materská škola si určuje konkrétne podmienky, ktoré riaditeľ zverejní na informačnej tabuli  od 15. februára 2017.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na https://www.zilina.sk/index.php?page=tlaciva   - odbor školstva a mládeže. Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru školstva a mládeže na t.č. 041/7063214.

Žiadosť o prijatie do MŠ.doc (48128)

Prihláška na stravovanie.doc (27648)

Čo dieťa potrebuje do MŠ
- prezuvky vhodné zo zdravotného hľadiska
- pyžamo
- úbor na cvičenie v telocvični (len 5-6 ročné deti)
- kompletné náhradné oblečenie

Neprítomnosť dieťaťa v MŠ
oznámi zákonný zástupca najneskôr do 14:00 hod. deň vopred osobne  učiteľke alebo zapíše oznam v zošite na to určenom v príslušnej šatni triedy, ktorú dieťa navštevuje, prípadne telefonicky u vedúcej školskej jedálne na telefónnom čísle 041/72 44 740.

Stravník sa odhlasuje pri chorobe, ukončení dochádzky do MŠ a pod. Za neodobranú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Rodič / zákonný zástupca je povinný podľa Školského zákona uhradiť stravu mesiac vopred, t.j do 30./31. dňa predchadzajúceho mesiaca. V prípade neuhradenia stravného poplatku v stanovenom termíne nebude dieťaťu poskytnutá strava.